Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE FUNFIT II

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art.
384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy Członkowskiej oraz
Umowy o Zakup Karnetu w zakresie korzystania z usług FUNFIT II, których jest
integralną częścią.
2. W razie sprzeczności treści Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu z
treścią Regulaminu – stosuje się postanowienia wskazanych umów.
3. Umowa Członkowska oraz Umowa o Zakup Karnetu mogą zostać wyrażone w treści
jednego dokumentu.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. FUNFIT II – Klub
b. Umowa Członkowska – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu,
c. Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę Członkowską oraz wpłaciła Opłatę Na
Start, o ile aktualny cennik w odniesieniu do konkretnego Karnetu przewiduje Opłatę Na
Start,
d. Opłata Na Start lub Opłata Członkowska – jednorazowa opłata wpisowa pobierana za
przyjęcie osoby w poczet Członków Klubu, mająca na celu pokrycie związanych z tym
kosztów wystawienia Karty Członkowskiej, ustalona w wysokości wynikającej z
aktualnego cennika, niepodlegająca zwrotowi w razie utraty statusu Członka Klubu
(aktualny cennik może określać wysokość tej opłaty na 100,00 zł),
e. Karta Członkowska – dokument imienny Członka Klubu (zapisaną w formie cyfrowej na
karcie), legitymujący członkostwo w Klubie,
f. Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na
warunkach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Z Karnetu może korzystać tylko
Członek Klubu, który dokonał jego zakupu,
g. Umowa o Zakup Karnetu – umowa zawierana przez Członka Klubu, na podstawie
której Członek Klubu nabywa Karnet na warunkach aktualnej oferty Klubu, uprawniająca
Członka Klubu do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym w Umowie o Zakup
Karnetu,
h. Opłata Abonamentowa – cena zakupu Karnetu,
i. Opłata Jednorazowa – opłata za jednorazowy udział w zajęciach Klubu zgodnie ze
stawkami określonymi w aktualnym cenniku FUNFIT II,

j. Karnet OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich
usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu
do siłowni Klubu przez okres bieżącego miesiąca.
k. Karnet HALFDAY – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z
wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz
dostępu do siłowni Klubu przez okres bieżącego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że
wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed
godziną 15:00.

§ 2 Członkostwo w klubie

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, która nie jest
całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać przyjęta w poczet Członków Klubu za
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej.
2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zapłaty Opłaty Na Start. Jeśli według
aktualnego cennika FUNFIT II wysokość Opłaty Na Start wynosi 100,00 zł członkostwo
w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy Członkowskiej.
3. Członkostwo w Klubie jest imienne i może zostać przeniesione na osobę trzecią
poprzez dokonanie cesji.
4. FUNFIT II upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu
oraz usług świadczonych w Klubie na warunkach wskazanych w Umowie Członkowskiej,
Umowie o Zakup Karnetu oraz Regulaminie wyłącznie w zakresie wynikającym z
zakupionego przez Członka Klubu Karnetu.
5. Wypowiedzenie Umowy Członkowskiej dla swej skuteczności i ważności wymaga
zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem Członka
Klubu).
6. Niezależnie od powyższego, Umowa Członkowska może zostać rozwiązana
jednocześnie z rozwiązaniem Umowy o Zakup Karnetu – w przypadkach określonych w
§ 5 Regulaminu.
7. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić FUNFIT II o zmianie swojego
dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie
doręczonych pism wysłanych na dotychczas wskazany adres Członka Klubu.
Niepodjęcie pisma w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w
urzędzie pocztowym (awizo) skutkuje przyjęciem, iż przesyłka została skutecznie
doręczona wraz z upływem 14 dnia wyznaczonego na odbiór przesyłki. Pisma mogą być
także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie Klubu.

§ 3 Umowa o zakup karnetu

1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu.
2. Aktualna oferta Karnetów przedstawiona jest w cenniku usług Klubu.

3. FUNFIT II zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług Klubu. Zmiana taka nie
dotyczy usług w ramach Umów o Zakup Karnetu już zawartych. Zmiana Cennika nie
stanowi zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu jak i Regulaminu.
4. FUNFIT II zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków, które muszą
zostać spełnione, by nabyć Karnet określonego rodzaju.
5. Członek Klubu, kupując Karnet, zobowiązuje się utrzymywać członkostwo w Klubie co
najmniej przez czas trwania Karnetu.
6. Członek Klubu, dokonując zakupu wybranego przez siebie Karnetu, dokonuje zapłaty
Opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami Umowy o Zakup Karnetu.
7. Karnet może zostać zakupiony na czas określony czterech tygodni, dwunastu
miesięcy oraz na czas nieokreślony (zgodnie z aktualną ofertą Klubu).
8. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty
Opłaty Abonamentowej.
9. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych, Członek Klubu może dokonać zapłaty
jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty
Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach określonych w Umowie o Zakup Karnetu.
Zapłata Opłaty Abonamentowej w ratach dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy aktualna
oferta Klubu przewiduje taką możliwość.
10. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu
Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego:
a. co do zasady – okres umowy liczony jest od początku kolejnego miesiąca
kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnet, Członek
Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni
pozostałych do końca tego miesiąca,
b. na wyraźne życzenie Członka Klubu zgłoszone przy zawarciu Umowy o Zakup
Karnetu – okres umowy liczony jest od początku miesiąca kalendarzowego w trakcie
którego dokonano zakupu Karnetu, a za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu
Karnetu, Członek Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości.
11. Jeśli Umowa o Zakup Karnetu, przewidująca zapłatę Opłaty Abonamentowej w
miesięcznych ratach, nie stanowi inaczej, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania
każdej raty do czternastego dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza
rata Opłaty Abonamentowej musi zostać zapłacona w dniu zawarcia Umowy o Zakup
Karnetu. 12. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go
od zapłaty Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej oraz
nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy o Zakup Karnetu.
13. W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych spłat Opłaty
Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może przekazać
należność do windykacji przedsiębiorcy specjalizującym się w tym zakresie, jak również
naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
14. FUNFIT II jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w
przypadku, gdy zalega on z zapłatą Opłaty Abonamentowej za co najmniej 1 miesiąc
albo zalega on z zapłatą co najmniej 1 raty Opłaty Abonamentowej lub podał takie dane,

które uniemożliwiły FUNFIT II ustanowienie polecenia zapłaty lub pobierania opłaty (w
zależności od wybranego sposobu zapłaty).
15. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób:
a. za pomocą karty kredytowej, po podpisaniu przez Członka Klubu zlecenia
automatycznego obciążania wskazanej karty kwotami należnymi z tytułu zakupu
Karnetu;
b. poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową lub płatniczą w recepcji Klubu,
16. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłat za monity
dotyczące płatności oraz opłat za wezwania do zapłaty.
17. FUNFIT II może skierować do Członka Klubu monit dotyczący płatności po
przekroczeniu terminu zapłaty Opłaty Abonamentowej lub którejkolwiek raty Opłaty
Abonamentowej o siedem dni. FUNFIT II może kierować do Członka Klubu monity
dotyczące płatności oddzielnie dla każdej raty Opłaty Abonamentowej lub każdej Opłaty
Abonamentowej. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowy monit.
18. Jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą co najmniej dwóch Opłat Abonamentowych lub
dwóch rat Opłat Abonamentowych, FUNFIT II może skierować do niego, niezależnie od
monitu, pisemne wezwanie do zapłaty. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowe
wezwanie do zapłaty.
19. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do
ich zapłaty.
20. Członek Klubu może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Karnetu na
inną osobę, będącą Członkiem Klubu, za zgodą tej osoby oraz FUNFIT II. W takim
wypadku zainteresowane strony zawierają umowę cesji wraz z umową o przejęcie długu,
na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu
wynikające z Umowy o Zakup Karnetu.

§ 4 Zawieszenie karnetów [dotyczy karnetów 12 miesięcznych]

1. Członek Klubu, który kupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo do zawieszenia jego
trwania.
2. Zawieszenie trwania Karnetu następuje na okres:
a) Przy umowie 12 miesięcznej – maksymalnie na 4 tyg
3. W celu zawieszenie trwania Karnetu Członek Klubu składa do Klubu pisemne
oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu), w którym wskazuje, w jakim okresie
ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu.
4. W celu zawieszenia trwania Karnetu na okres piętnastu kolejnych dni Członek Klubu
składa do Klubu pisemne oświadczenie, w którym wskazuje, w jakim dniu ma się
rozpocząć piętnastodniowy okres zawieszenia Karnetu (przy czym dzień ten musi
przypadać w miesiącu kalendarzowym złożenia oświadczenia lub w kolejnym miesiącu
kalendarzowym). Piętnastodniowy okres zawieszenia Karnetu musi zamykać się w
jednym miesiącu kalendarzowym. W razie zawiesza karnetu na okres piętnastu dni

zawsze udzielany jest rabat w wysokości 50 % Opłaty Abonamentowej przypadającej za
okres zawieszenia Karnetu, a Karnet nie ulega przedłużeniu.
5. Możliwości zawieszenia Karnetu w powyższych trybach łączą się, z tym
zastrzeżeniem, że w okresie trwania Karnetu można go zawiesić na okres:
a. jednego pełnego miesiąca (100 % rabatu) oraz jednego pełnego miesiąca (50 %
rabatu) albo
6. Niezależnie od powyższego, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który kupił
Karnet dwunastomiesięczny ma prawo w okresie trwania Karnetu do wnioskowania o
jego zawieszenie na okres do trzech pełnych miesięcy kalendarzowych. W celu
zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu składa do Klubu pisemny wniosek, w
którym wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie Karnetu. Wraz ze złożeniem
wniosku Członek Klubu okazuje dowód osobisty lub paszport oraz dokumenty
potwierdzające szczególną sytuację (np. chorobę – zaświadczenie lekarskie, zmianę
miejsca zamieszkania – umowa najmu innego lokalu mieszkalnego, utrata pracy –
zaświadczenie o utracie pracy). Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w terminie
czternastu dni od daty jego wpływu do Klubu. Klub ma prawo odmówić zawieszenia
Karnetu w tym trybie. Od decyzji odmownej Klubu nie przysługuje odwołanie.

§ 5 Rozwiązanie umowy o zakup karnetu

1. Umowa o Zakup Karnetu na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez
Członka Klubu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie dla swej skuteczności i
ważności wymaga zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone podpisem
Członka Klubu). Wzór wypowiedzenia dostępny jest w Klubie.
2. Członek Klubu, który kupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo do rozwiązania
Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym z powodu: a. nagłej choroby
uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu – dla
skutecznego rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu wymagane jest załączenie
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i
niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu, b. zmiany miejscowości, w której Członek
Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub – po okazaniu
umowy najmu innego lokalu mieszkalnego, c. innej ważnej przyczyny, która zostanie
rozpatrzona indywidualnie przez Managera Klubu, d. rażącego naruszenia przez Klub
jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania
ze strony Członka Klubu i wyznaczenia Klubowi w tym celu co najmniej siedmiodniowego
terminu na usunięcie naruszenia,
3. W przypadkach wskazanych w § 5 ust. 2, jednocześnie z rozwiązaniem Umowy o
Zakup Karnetu może zostać rozwiązana Umowa Członkowska – o ile Członek Klubu
wyraźnie tego zażąda.
4. Poza przypadkami opisanymi w § 5 ust. 2,Członek Klubu, który kupił Karnet
dwunastomiesięczny ma prawo rozwiązać Umowę o Zakup Karnetu oraz jednocześnie
Umowę Członkowską ze skutkiem natychmiastowym po upływie co najmniej trzech
miesięcy trwania Umowy o Zakup Karnetu za jednoczesną zapłatą Opłaty Manipulacyjnej
w wysokości 25 % pozostałej do zapłaty Opłaty Abonamentowej. Opłata Manipulacyjna
stanowi zryczałtowaną wysokość ulgi udzielonej Członkowi Klubu w związku z
zawarciem Umowy o Zakup Karnetu na okres dwunastu miesięcy a tym samym
przyjęciem na siebie obowiązku utrzymywania członkostwa w Klubie co najmniej przez
okres dwunastu miesięcy (§ 3 ust. 5 Regulaminu). Zapłata Opłaty Manipulacyjnej nie
zwalnia Członka Klubu od obowiązku zapłaty rat Opłaty Abonamentowej za
wykorzystany okres trwania Karnetu.
Przykład: przy rezygnacji po trzech miesiącach z karnetu „OPEN 12M” pozostała kwota
należności to 1071 zł* (*wg stanu na dzień 01.08.2018r), koszt rezygnacji – czyli Opłata
Manipulacyjna – to 25% tej kwoty równa 267,75 zł.
5. W każdym przypadku oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Zakup Karnetu wymaga
dla swej skuteczności i ważności zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone
własnoręcznym podpisem Członka Klubu).
6. FUNFIT II ma prawo wypowiedzieć w formie pisemnej każdą Umowę o Zakup Karnetu
za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego
miesiąca kalendarzowego wyłącznie z uzasadnionych przyczyn organizacyjnych.
7. FUNFIT II ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę o Zakup Karnetu ze
skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy
Członek Klubu narusza postanowienia Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu
lub Regulaminu, w szczególności:
a. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na
niedopuszczalny,
b. nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu FUNFIT II, odpowiedzialnego za
prowadzenie Klubu,
c. zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej lub raty Opłaty Abonamentowej przez okres
dłuższy niż trzydzieści dni, d. korzysta z urządzeń treningowych niezgodnie z ich
instrukcją użytkowania.
8. FUNFIT II rozwiązując Umowę o Zakup Karnetu w powyższym trybie może
równocześnie rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę Członkowską.
9. W przypadku zakupu karnetu na czas nieokreślony [karnet bezterminowy], niezależnie
od przyczyny rozwiązania umowy, okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące ze
skutkiem od daty złożenia wypowiedzenia.

§ 6 Karty Członkowskie
1. Każdy Członek Klubu otrzyma Kartę Członkowską.
2. Karta jest imienna.

3. Klub uprawniony jest do wykonania fotografii Członka Klubu przez pracownika i
wykorzystania jej poprzez wprowadzenie do systemu Klubu na podstawie pisemnej
zgody Członka Klubu udzielonej przy zawarciu umowy członkowskiej.
4. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych Kart Członkowskich za
każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu.
5. FUNFIT II nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w
przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej.
6. Imienną Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu.
7. W przypadku, gdy Umowę Członkowską podpisuje Pracodawca, staje się on
Członkiem Klubu i zostaje wskazany na Karcie Członkowskiej, jako jej posiadacz. W
takim przypadku Pracodawca przedstawia FUNFIT II listę swoich pracowników, którym
udostępni on Karty Członkowskie. Po przedstawieniu Karty Członkowskiej wystawionej
na Pracodawcę, pracownicy wskazani na liście mogą korzystać z usług FUNFIT II na
takich zasadach, jak Członkowie Klubu pod warunkiem okazania ważnego dowodu
tożsamości zawierającego zdjęcie.
8. W przypadku, gdy Członek Klubu dokonuje zakupu Karnetu uprawniającego do
korzystania z usług Klubu przez dziecko do lat 15-tu, którego jest przedstawicielem
ustawowym, Klub wystawi Kartę Członkowską także dla dziecka. Karta Członkowska dla
dziecka w żadnym razie nie potwierdza zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przez
małoletniego.
9. Do momentu dokonania zapłaty Opłaty Na Start, FUNFIT II ma prawo wstrzymać się z
wydaniem Karty Członkowskiej i wstrzymać możliwość korzystania z usług Klubu.
10. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, FUNFIT II
może zatrzymać Kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających Klub do rozwiązania
Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu z Członkiem Klubu na zasadach
określonych w § 5 ust. 7.
11. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Klub nie odpowiada za skutki
nieuprawnionego użycia zagubionej Karty Członkowskiej do chwili powiadomienia Klubu
o utracie Karty. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem
rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku.

§ 7 Wejście jednorazowe

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do
uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu,
uiszczając Opłatę Jednorazową.
2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.
3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie
wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do
momentu opuszczenia Klubu.

4. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same
obowiązki jak Członek Klubu. Do osoby takiej stosuje się wszystkie postanowienia § 9, §
10, § 11, § 12, § 13, § 16 oraz§ 17 Regulaminu.

§ 8 Wejścia FreePass [Pierwsze darmowe wejście do klubu]

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do
uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do
Klubu. 2. Skorzystanie z wejścia FREE PASS musi być poprzedzone zarejestrowaniem
się w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem www.funfit2.pl
3. Wejście FREE PASS nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.
4. Wejście FREE PASS uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w
aktualnym cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.
5. Osoba, która korzysta z wejścia FREE PASS, korzystając z usług Klubu, ma takie
same obowiązki jak Członek Klubu. Do osoby takiej stosuje się wszystkie postanowienia
§ 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Zasady korzystania z klubu oraz zakres odpowiedzialności klubu

1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza
Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a
następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych
oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu, pomimo
podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu,
ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania
obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego
nagrania. Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania
obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu
żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikował
nagranie.
2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest
system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez FUNFIT II. Zapisy
monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych FUNFIT II (w tym
ustalenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników FUNFIT II, utrwalenia
okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są
wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione
żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Klubu
posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz Manager Klubu. Zapisy
monitoringu przechowywane są przez okres od pięciu do czternastu dni, po którego
upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami
monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie
FUNFIT II. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie siedmiu dni od

zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których
wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.
3. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo
poproszenia o wcześniejsze rezerwowanie miejsc na zajęciach.
4. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić
Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia
grupowe w przypadku, gdy:
a. Członek Klubu nie jest uczestnikiem zajęć (zapisanym na liście uczestników zajęć),
b. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera.
5. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących
pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i
metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta blokerów lub środków
uspokajających.
6. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub
wysokie ciśnienie oraz inne dolegliwości zdrowotne lub w okresie ciąży powinni
skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
7. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na
ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach,
zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu, jeśli istnieje uzasadnione
przypuszczenie, iż skutkować może to negatywnymi następstwami dla Członka Klubu,
bądź innych osób korzystających z oferty i usług Klubu..
8. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do
przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref,
instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz
wskazówek trenerów i personelu Klubu.
9. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń
Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera
lub personelu Klubu.
10. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek
powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub
personel Klubu o uszkodzeniu.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez
Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia
Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do
swojego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
12. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu
Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych
Członków Klubu.
13. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia
urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad
korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek
personelu Klubu.

14. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność
FUNFIT II za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członka Klubu lub osobę
uprawnioną do korzystania z usług Klubu na podstawie § 6 ust. 4 lub 5. W szczególności
FUNFIT II nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Członka Klubu §
9 ust. 5 – 12 Regulaminu lub z innych przyczyn leżących po stronie Członka Klubu,
wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą FUNFIT II nie ponosi
odpowiedzialności (tj. osoby spoza personelu FUNFIT II)
15. FUNFIT II nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone
Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu lub jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 10 Przechowywanie przedmiotów na terenie klubu
1. FUNFIT II w każdym budynku Klubu nieodpłatnie udostępnia szafki na
przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta
podczas zajęć.
2. W zależności od konkretnego budynku Klubu dostęp do szafki zabezpieczony jest
kłódką lub kluczem (zamek wbudowany w konstrukcję szafki).
3. W budynkach Klubu, w których dostęp do szafki zabezpieczony jest kluczem, Członek
Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki.
4. W budynkach Klubu, w których dostęp do szafki zabezpieczony jest kłódką, Członek
Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo zabezpieczyć dostęp do szafki własną
kłódką lub kłódką najętą od Klubu. Członek Klubu może kupić kłódkę w Klubie.
5. Członek Klubu ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie
korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo
zamknięta. Członek Klubu ma prawo pozostawać w szafce odzież wierzchnią oraz inne
podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce
wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub.
6. FUNFIT II nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie
stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe,
pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
7. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafę przed wyjściem z Klubu. Szafki niezwolnione
do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez
personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
8. Członek Klubu powinien usunąć kłódkę zabezpieczającą szafę przed wyjściem z
Klubu. Kłódki nieusunięte do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być przecięte
przez personel Klubu, celem opróżnienia zawartości szafki. Klub nie odpowiada za
zniszczenie kłódki nieusuniętej przez Członka Klubu do chwili zamknięcia Klubu w
danym dniu.
9. Członek klubu ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami
znajdującymi się poza zamkniętą szafą.

10. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza
zamkniętą szafą. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu
znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Członka Klubu.
11. W przypadku zgubienia klucza do szafki lub kłódki Członek Klubu zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie recepcji FUNFIT II. W razie utraty przez
Członka Klubu klucza do szafki lub kłódki ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy
pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza do szafki lub kłódki.
12. W razie nie znalezienia klucza do szafki, Członek Klubu jest zobowiązany do
pokrycia kosztów wymiany zamka na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.
13. W razie nie znalezienia klucza do kłódki najętej od Klubu, Członek Klubu jest
zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowej kłódki na podstawie przedłożonej
faktury lub rachunku.

§ 11 Zasady zachowania w klubie

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób
odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm
uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest
niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel
Klubu.
3. Członkowie Klubu zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z
zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad
użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i
przyrządów.
4. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania
ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu
ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić
utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i
komfort innym Członkom Klubu.
5. Członkowie Klubu w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych są obowiązani do
posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego, dostosowanego do rodzaju
wykonywanych ćwiczeń.
6. FUNFIT II zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i
poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.
7. W Klubie zabrania się używania emblematów, szczególnie na odzieży lub innych
częściach garderoby, polskich piłkarskich klubów sportowych.
8. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma
obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
9. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w
szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.
10. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków
odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków
jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
11. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także
prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
12. Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
13. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub
naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia FUNFIT II do
rozwiązania Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu na zasadach
określonych w § 5 ust. 7 Regulaminu.
14. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub
innej formy działalności zarobkowej przez podmioty niezwiązane z Klubem bez pisemnej
zgody FUNFIT II Sp. z o.o., w szczególności prowadzenia treningów personalnych przez
osoby niezatrudnione w Klubie. Zabrania się również prowadzenia na terenie Klubu, bez
uprzedniej pisemnej zgody FUNFIT II Sp. z o.o. bezpłatnych treningów personalnych, a
także oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania innych usług, bądź
towarów.

§ 12 Korzystanie z klubu przez osoby małoletnie

1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być małoletni,
którzy ukończyli 15. rok życia.
2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez osobę małoletnią podpisuje
przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego.
Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo
w Klubie oraz jego następstwa.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem
niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu.
4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń
siłowych i aerobowych wykonywanych przez małoletnich, dbając o ich bezpieczeństwo.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, małoletni poniżej 15 roku życia mogą przebywać na
terenie Klubu tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców
/ opiekunów, będących Członkami Klubu.
6. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych
polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług / urządzeń
wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
7. Osoby małoletnie będące członkami Klubu jak i Dzieci korzystające z niego pod
opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu
dotyczących pełnoletnich Członków Klubu.

§ 13 Zajęcia w klubie

1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. FUNFIT II ma prawo do
rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym
powiadomieniu o tym Członków Klubu (w dowolnej formie).
2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy
dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu powinien oczekiwać na
zwolnienie miejsca.
3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia
na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią
wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z
udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie
zajęć wymaga powiadomienia instruktora.
4. Klub zabrania korzystania Członkom Klubu z treningów personalnych wykonywanych
odpłatnie, bądź nieodpłatnie z trenerami niezatrudnionymi w klubie FUNFIT II.

§ 14 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu jest FUNFIT II Sp. z o.o.
2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są w celu zawierania umów oraz
realizacji oferowanych przez Klub usług, a także w celach marketingowych i badania
opinii publicznej. 3. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej
przez Klub FUNFIT II Sp. z o.o.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w
wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem FUNFIT II, zawarcia Umowy
Członkowskiej oraz zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.

§ 15 Reklamacje

1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub,
Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie
pisemnej w recepcji Klubu, przesłać do Zarządu FUNFIT II Sp. z o.o. ul Moniuszki 16,
65-001 Zielona Góra lub złożyć w siedzibie Klubu mieszczącej się pod wskazanym
adresem korespondencyjnym.
2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może
ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z
uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres
korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

§ 16 Pozostałe postanowienia

1. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to
zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu oraz Regulaminu.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed
zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
3. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość
nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom.
4. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub
zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach
Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej
formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w
portalu społecznościowym). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu
części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 10 dni w roku.
5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
6. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie
wchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez
Klub.
7. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub
wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.
8. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub
publikowane na stronie internetowej klubu lub w portalu społecznościowym.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla
Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą
ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w Opłatę Na Start ani w Opłatę
Abonamentową.
10. FUNFIT II zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez FUNFIT II, nie krótszym niż czternaście dni od momentu
udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego
Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: a. wywieszenie ich zmodyfikowanej
treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń; b. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść
Członka Klubu – poprzez osobiste zawiadomienie Członka Klubu (w dowolnej formie, w
tym również za pośrednictwem poczty e-mail).
11. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej, Umowie o Zakup Karnetu i
Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
12. FUNFIT II jest uprawnione do odmowy wstępu do Klubu osobom naruszającym
porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu lub obowiązujące instrukcje
obsługi urządzeń do ćwiczeń w sposób narażający sprzęt na uszkodzenie lub narażając
zdrowie innych Członków Klubu, użytkowników lub innych osób postronnych, bądź też
osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż po wejściu na teren Klubu
naruszają one porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu lub
obowiązujące instrukcji obsługi urządzeń. FUNFIT II jest również uprawnione do
wyproszenia z Klubu osób, które zachowują się w sposób naruszający porządek, dobre
obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń
do ćwiczeń w sposób narażający sprzęt na uszkodzenie lub narażając zdrowie innych
Członków Klubu, użytkowników lub innych osób postronnych.

§ 17 Zmiana regulaminu

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do
wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie
internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z
podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili
umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu
domniemywa się, że Członek akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.